Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ανακοίνωση ΕΛΟΑΣ επί των αιτημάτων Χορήγησης Προκαταβολής Έναντι του Εφάπαξ Βοηθήματος

Ο Ειδικός Λογαριασμός ενημερώνει τους μετόχους ότι, σε εφαρμογή της ισχύουσας Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΣ, βάσει των προβλεπόμενων στη Φ.872/229160 Απόφαση ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74),  δεν χορηγούνται προκαταβολές έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2024.

Η παρούσα ανακοίνωση επέχει θέση απάντησης επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μελλοντικά για τον εν λόγω θέμα στον Ειδικό Λογαριασμό.

Αθήνα,  17 Ιαν. 2024

–Ο–

Διευθυντής του ΕΛΟΑΣ

Ανχης (Ο) Αχιλλέας Νασιάδης