Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Νομικό Πλαίσιο

Το 1935, με το ΠΔ/15 Ιαν 1935 (ΦΕΚ 17 Α), ορίστηκε η ονομασία του έως τότε “Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού” ως “Μετοχικό Ταμείο Στρατού”. Το 1937, με τον α.ν. 559/1937 (ΦΕΚ 107 Α), ο οποίος με ορισμένες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα, μπήκαν οι στερεές βάσεις οργάνωσης και λειτουργίας του ΜΤΣ. Το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δια μέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (άρθρο 25 ν.2292/1995, ΦΕΚ 35 Α). Η σύνθεση του ΔΣ/ΜΤΣ καθορίστηκε με το ν.δ. 2554/1953 (ΦΕΚ 230 Α) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.870/213/738196/24 Ιουν 1982 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 431 Β), όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης εφαρμόζονται και επί του ΔΣ/ΜΤΣ (άρθρα 13 – 15 ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α). Το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΜΤΣ αποτελεί το ΔΣ αυτού, ενώ το ανώτερο εκτελεστικό όργανο διοίκησης αποτελεί ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μέτοχοι του Ταμείου είναι το Προσωπικό του Στρατού και το Προσωπικό της Αστυνομίας όπως παρακάτω:

Προσωπικό Στρατού

  • Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό Στρατού
  • Αξιωματικοί Π.Δ.
  • Έφεδροι Αξιωματικοί Μακράς Ανακατάταξης
  • Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας Αεροπορίας Στρατού
  • Έφεδροι Φροντιστές Στρατού
  • Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Κοινών Σωμάτων
  • Εθελοντές Μακράς Θητείας
  • Επαγγελματίες Οπλίτες
  • Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Προσωπικό Αστυνομίας

Με τον Ν.1481/1984 το προσωπικό που εισέρχεται στην Αστυνομία ασφαλίζεται σε ποσοστό 68% στο ΜΤΣ και το υπόλοιπο 32% στο ΜΤΠΥ.