Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Βοήθημα Θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Βοήθημα Θανάτου – Αιτήσεις

  • Αίτηση δικαιούχου.
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μερισματούχου.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή εγγυτέρων (πλησιεστέρων συγγενών) που θα αναφέρει τα μέλη που άφησε ο αποβιώσας και την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή έγγαμα ή άγαμα.
  • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας των δικαιούχων για είσπραξη χρημάτων (αν το ποσό είναι πάνω από 1500,00 €).
  • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού ή κοινού (σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι στο μέρισμα) λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Α.Φ.Μ.  συνδικαιούχων μελών + Α.Δ.Τ. συνδικαιούχων μελών + ΑΜΚΑ συνδικαιούχων μελών.