Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Σύνθεση

Μέτοχοι του Ταμείου είναι το σύνολο των εν ενεργεία αστυνομικών που προέρχονται από την τ. Χωροφυλακή και στρατιωτικών. Παρακάτω φαίνεται αναλυτικότερα η προέλευση των μετόχων – μερισματούχων, καθώς και η αναλογία αυτών.

Προσωπικό Στρατού

  • Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό Στρατού
  • Αξιωματικοί Π.Δ.
  • Έφεδροι Αξιωματικοί Μακράς Ανακατάταξης
  • Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας Αεροπορίας Στρατού
  • Έφεδροι Φροντιστές Στρατού
  • Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές Κοινών Σωμάτων
  • Εθελοντές 5ετούς υποχρεώσεως
  • Εθελοντές Μακράς Θητείας
  • Επαγγελματίες Οπλίτες
  • Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της πρώην Χωροφυλακής

Αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. μετά το 1984 (68%)

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου κατά την 31-06-2021, καθώς και η μεταξύ τους σχέση.

 

Σώμα Προέλευσης Μέτοχοι Μερισματούχοι Αναλογία
Στρατός 45.295 24.221 1,87:1
Αστυνομία 36.094 36.694 0,98:1
Σύνολο 81.389 60.915 1,34:1