Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Εκτέλεση Μηνιαίου ΠΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2023
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2022
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2021
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2019
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2018
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2017
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΥ 2016