Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Μερίσματα

Η βασική αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η οικονομική ενίσχυση των Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος. Για τον λόγο αυτό το Μ.Τ.Σ. καταβάλλει μέρισμα, μηνιαία, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που αφορά στον επόμενο μήνα.  Για δηλώσεις αλλαγών σε λογαριασμούς ή θανάτους εφίσταται η προσοχή να δηλώνονται έγκαιρα με αίτηση προς το Τμήμα Καταβολής της  Δνσης Παροχών του Μ.Τ.Σ.

Για την αλλαγή άλλων στοιχείων (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α.) αυτή μπορεί να γίνει και με ένα απλό τηλεφώνημα στο Τμήμα Καταβολής.

Για τυχόν αλλαγές σε λογαριασμούς τραπεζών χρειάζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, ώστε να φαίνεται ο λογαριασμός ευκρινώς καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και συνδικαιούχου μέλους (αν υπάρχει).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΔΣ/ΜΤΣ ενέκρινε την κατάθεση του μερίσματος σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς με πρώτο όνομα αυτό του δικαιούχου (μερισματούχου). Για το λόγο αυτό επιβάλλεται και η υποβολή από το δικαιούχο επικυρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Α.Δ.Τ., Δνση και Τηλέφωνο Επικοινωνίας) των συνδικαιούχων μελών. (FAX 210-3313030)

Για να βρείτε το μικτό ποσό μερίσματος που πρόκειται να λάβετε κάντε κλικ εδώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση μερίσματος συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία τους, αυτά δε είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Έντυπο αίτησης παρέχεται από τους φορείς (ΓΕΣ-ΕΛ.ΑΣ.) που προέρχονται οι μερισματούχοι, ενώ το σχετικό αίτημα των ορφανικών οικογενειών εμπεριέχεται στην αίτηση χορήγησης του Βοηθήματος Θανάτου.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής του Κατάστασης.
  3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (για το Στρατό Ξηράς) ή Υπηρεσιακά Στοιχεία (για την πρώην Χωροφυλακή)
  4. Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (για το Στρατό Ξηράς) ή Οικονομικά Στοιχεία (για την πρώην Χωροφυλακή)
  5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού του σε οποιαδήποτε τράπεζα
  6. Αίτηση για αναγνώριση υπηρεσίας ως χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ (εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος), βάσει της διάταξης του άρθρου 1 του Ν.2913/2001 και της υπ’αριθ. Φ.951.1/24/668890/Σ.1806/10 Απρ.2009/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Απόφασης κ.ΥΕΘΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πράξη κανονισμού σύνταξης αποστέλλεται στο ΜΤΣ απευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με CD.