Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Πολιτική Απορρήτου

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ 105 62, Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” σέβεται ιδιαιτέρως τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Θεωρούμε επίσης ότι είναι εξίσου σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το παρόν κείμενο εκφράζει την πρακτική που εφαρμόζεται για τη συλλογή πληροφοριών και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Επισήμανση Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς, είτε περιέρχονται σε γνώση του Ταμείου μας με οποιονδήποτε τρόπο (υποβληθείσες αιτήσεις, αλληλογραφία κλπ).

Δεδομένα που συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και σε ποιους τα κοινοποιούμε

Το “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε οιαδήποτε υποβαλλόμενη αίτηση εν ενεργεία μετόχων ή αποστράτων μερισματούχων του, αλλά και περιέρχονται σε γνώση του Ταμείου από τυχόν έτερη αλληλογραφία καθώς και από την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του κατά την καταστατική του Νομοθεσία [Π.Δ. 10.5/20 Ιουλ. 1926 (ΦΕΚ Α 241)].

Το “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, για τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινωνικοασφαλιστικών και οικονομικών συμφερόντων των εν ενεργεία μετόχων και αποστράτων μερισματούχων του, την τήρηση μητρώου, την είσπραξη/επιστροφή εισφορών, τη χορήγηση παροχών σε δικαιούχους, για στατιστικούς λόγους καθώς και όπου αλλού απαιτείται από την κείμενη Νομοθεσία που το διέπει, την Κοινωνικοασφαλιστική ή οποιαδήποτε άλλη Νομοθεσία.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς και οι πληροφορίες τους ΔΕΝ αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από το Νόμο ή κατόπιν ρητής συναίνεσης των μετόχων και μερισματούχων μας.

Εξασφάλιση ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στην έδρα του ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ”.

Το “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μετόχων καιμερισματούχων του είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Χρονικό διάστημα τήρησης – αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών και για την εκπλήρωση των εκ του Νόμου υποχρεώσεών του.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, αντίρρησης ή ανάκλησης της συγκατάθεσης και φορητότητας, σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία θα σας διευκολύνουμε να ασκήσετε με κάθε τρόπο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα προς το ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ”, τηλ.:211-1048-221, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): dpo_mts@army.gr

Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιορίζονται για όσο χρόνο παραμένετε εν ενεργεία μέτοχοι ή απόστρατοι μερισματούχοι του ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” ή εφ’ όσον αυτά τα δικαιώματα έρχονται σε αντίθεση με τα έννομα συμφέροντα του Ταμείου και τις εν γένει έννομες υποχρεώσεις του μεταξύ άλλων, για τήρηση βιβλίων και στοιχείων έναντι Δημόσιων ή άλλων Αρχών.

Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο / δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εφ’ όσον έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή τυχόν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δώσουμε απάντηση στις όποιες ανησυχίες σας. Ειδικότερα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας στο Ταμείο μας με οποιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικώς ή με άλλο τρόπο). Εάν υφίσταται σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν καθίσταται δυνατό να ανταποκριθούμε στο υποβληθέν αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ανταποκριθούμε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ” επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη Κοινωνικοασφαλιστική Νομοθεσία, στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016 / 679 / ΕΕ και εν γένει στο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα ενημερώνεται από το Ταμείο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ούτως ώστε να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.