Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Αναπροσαρμογή Μεριδίων – Άρθρο 29 ν.5018/23

O ΕΚΟΕΜΣ ανακοινώνει ότι, με το μέρισμα του Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η αναπροσαρμογή των μεριδίων στους μερισματούχους ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σε εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.5018/23, με αναδρομικότητα από 01 Ιανουαρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι, για την αναπροσαρμογή των μεριδίων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν διοικητικές αποκαταστάσεις (άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1545/85).

Αθήνα, 06 Νοε 2023

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξχος  Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος