Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Περίληψη Υπ’αριθμ. 01 Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 10562, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος, για την εκμίσθωση χώρου 58,11m² εμβαδού ισογείου, με υπόγειο 60,54 m² και πατάρι 22,05m², ευρισκόμενο στο κτίριο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Εθν. Αμύνης 58Α, Δήμος Παπάγου – Χολαργού), ιδιοκτησίας ΕΛΟΑΣ, για κάθε νόμιμη χρήση και με χρονική διάρκεια για πέντε έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου.
  2. Τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.100 €/ανά μήνα (στο ανωτέρω ποσόν δεν περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 3,6%, που θα επιβαρύνει τον Μισθωτή), το οποίο θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα έτη και θα αναπροσαρμόζεται από το τρίτο έτος και έπειτα, με ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής το 100% της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
  3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να καλύπτει το χρηματικό ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού.
  4. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του ΕΛΟΑΣ (Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα, 1ος όροφος), ενώπιον επιτροπής.
  5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ΕΛΟΑΣ.
  6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη από τα γραφεία του ΕΛΟΑΣ (210-3236359) και από την ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Αθήνα, 22 Νοε 23

-Ο-

ΔΝΤΗΣ ΕΛΟΑΣ

Ανχης (Ο) Αχιλλέας Νασιάδης