Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ανακοίνωση ΕΛΟΑΣ επί των αιτημάτων Χορήγησης Προκαταβολής Έναντι του Εφάπαξ Βοηθήματος

Ο Ειδικός Λογαριασμός ενημερώνει τους μετόχους που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης Προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ ομόφωνα αποφάσισε:

α.         Τη μη χορήγηση προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για το έτος 2023.

β.         Την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει των προβλεπόμενων στη Φ.872/229160 Απόφαση ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 962/1-10-74), και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η παρούσα ανακοίνωση επέχει θέση απάντησης επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μελλοντικά για τον εν λόγω θέμα στον Ειδικό Λογαριασμό.

Αθήνα,  05 Ιουλ. 2023

–Ο–

Διευθυντής του ΕΛΟΑΣ

Ανχης (Ο) Αχιλλέας Νασιάδης