Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού εφαρμόζοντας το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO). Ο ρόλος του DPO είναι συμβουλευτικός και αποσκοπεί αφενός να διευκολύνει τη συμμόρφωση του Φορέα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και αφετέρου να μεσολαβεί μεταξύ των ενδιαφερομένων (εποπτικές αρχές, υποκείμενα δεδομένων). Για ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο τηλέφωνο: 2111048228 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mts-dpo@army.gr.