Αρμοδιότητες

Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων - Τμημάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού καθορίζονται από το Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄ 27) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 172) και το Π.Δ. 56/2007 (ΦΕΚ Α΄ 58).