Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Εκτέλεση Π/Υ & Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Στη σελίδα αυτή διατηρείται αρχείο με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη μηνιαία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.).

Οικονομικές Καταστάσεις Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2013
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2014
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2015
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2016
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2017
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2018
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2019
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2020
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2021
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμών Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2023
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2018
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2015