Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Εκτέλεση Π/Υ & Οικονομικές Καταστάσεις Ε.Λ.Ο.Α.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Στη σελίδα αυτή διατηρείται αρχείο με τις καταστάσεις που απεικονίζουν τη μηνιαία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΛΟΑΣ καθώς και αντίστοιχο με τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΟΑΣ
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2021    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2021
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2020    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2020
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2019    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2019
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2018    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2018
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2017    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2017
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2016    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΟΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΟΑΣ 2023
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΟΑΣ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΟΑΣ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΟΑΣ 2020