Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)

Ιστορική Ανασκόπηση

Ο ΕΚΟΕΜΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί από 1 Απρ. 1997 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 ΤΑ΄ 31 Δεκ. 1996) και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ. 951.1/93/1273248 (ΦΕΚ 4960 ΤΒ΄ 10 Νοε 20).

O ΕΚΟΕΜΣ αποτέλεσε απαραίτητη κοινωνική αναγκαιότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της προσδοκίας των ασφαλισμένων, που είναι η συμπλήρωση, από την επικουρική ασφάλιση, της διαφοράς μεταξύ του συντάξιμου μισθού ενέργειας και της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Ο ΕΚΟΕΜΣ δεν αποτελεί Επικουρικό Ταμείο αλλά, σύμφωνα με τις Αρχές της Επαγγελματικής και γενικότερα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεισφορά μίας επαγγελματικής τάξης, υπέρ των απομάχων της ίδιας τάξης.

Αποστολή

Αποστολή του ΕΚΟΕΜΣ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΣ, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το Στρατό Ξηράς.

Νομικό Πλαίσιο

Ο ΕΚΟΕΜΣ, διοικείται από 6μελή Διοικούσα Επιτροπή τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του κ.Αρχηγού ΓΕΣ με τριετή θητεία.

Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας διά του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλην όμως, ως προς την λειτουργία του, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα ΝΠΔΔ σε συνδυασμό με αυτές που ισχύουν για το ΜΤΣ κατισχυουσών των πρώτων.

Σύνθεση Δ.Ε.

Η σύνθεση της Δ.Ε. ΕΚΟΕΜΣ:

Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. προέρχεται από το Οικονομικό Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε. ΕΚΟΕΜΣ:

Πρόεδρος: Ταξχος Αναστάσιος Δημουλάς

Αντιπρόεδρος: Σχης (Ο) Απόστολος Μπουρδούκης

Α’ ΜΕΛΟΣ: Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Βασιλικής

Β’ ΜΕΛΟΣ: Σχης ε.α. Γεώργιος Μακρής

Γ’ ΜΕΛΟΣ: Ανχης ε.α. Αντώνιος Γκουτσίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΟΕΜΣ: Σχης (Ο) Μιλτιάδης Αλεντάς

Μέτοχοι – Μερισματούχοι

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ είναι οι μερισματούχοι του ΜΤΣ προέλευσης αποκλειστικά από το Στρατό Ξηράς.

Παροχές

Ο ΕΚΟΕΜΣ χορηγεί στους μερισματούχους του ΜΤΣ τους προερχομένους από το Στρατό Ξηράς, οικονομική ενίσχυση, η οποία μετά την έναρξη ισχύος (1/12/16) της πρώτης παρ. του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16) υπολογίζεται με βάση τα δικαιούμενα από τον κάθε μερισματούχο μερίδια για τα οποία λαμβάνει μέρισμα υπό του ΜΤΣ, επί τη τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.  Η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ στο ύψος των 4,9383 Ευρώ από 1-3-2015. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον Πίνακα Οικονομικής Ενίσχυσης που ισχύει από 1/12/2016, ενώ τον αντίστοιχο που ίσχυε έως 30/11/2016 μπορείτε να τον δείτε ΕΔΩ.

Σύμφωνα επίσης, με τις ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΚΟΕΜΣ, η τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του προς διανομή ποσού (μέχρι το ποσοστό 90% των καθαρών ετήσιων εσόδων) προς το σύνολο των μεριδίων τα οποία δικαιούνται οι μερισματούχοι ανάλογα με τη μετοχική τους σχέση στο ΜΤΣ. Συνεπώς, η τιμή μεριδίου είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, το οποίο συναρτάται ευθέως τόσο με τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ όσο και με τον αριθμό των δικαιούχων (συνολικά μερίδια).

Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώματος σε μέρισμα από το ΜΤΣ για οποιαδήποτε αιτία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΜΤΣ έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ.

Το δικαίωμα λήψης της από τον ΕΚΟΕΜΣ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ.

Περιουσία

Η περιουσία του ΕΚΟΕΜΣ αποτελείται από:

  • 324.850,1874 μερίδια που αντιστοιχούν στην μερίδα του ΕΚΟΕΜΣ στο Κοινό Κεφάλαιο (ΚΚ), διαχειριστής του οποίου είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  • Τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα από τα πάσης φύσεως δικαιώματα στην EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ EFG, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, OPTIMA BANK.
  • Χρεόγραφα (43.180 ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΗ Α.Ε. και 43.180 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.).

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Γραφείο Ονοματεπώνυμο Τηλ. Επικοινωνίας
ΔΝΤΗ ΣΧΗΣ (Ο) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΝΤΑΣ 211 1048217
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 211 1048260
ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ (Ο) ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211 1048209
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 211 1048275
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ (Ο) ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 211 1048286

Fax: 211 1048285

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekoems@army.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 13, 105 62 Αθήνα

O αριθμός Φορολογικού Μητρώου του ΕΚΟΕΜΣ είναι ο 999600282 και υπάγεται στη ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ. 

Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας (π.χ διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός λογαριασμού κ.α.) ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνεται από το ΜΤΣ, επομένως αρκεί να δηλώσετε τα νέα σας στοιχεία στο αντίστοιχο τμήμα του ΜΤΣ.