Νομικό Πλαίσιο

Το 1935 με το ΠΔ (ΦΕΚ 17/1935) ορίσθηκε η τελική ονομασία ως Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Το 1937 με τον Α.Ν 559/1937, ο οποίος με ορισμένες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα, μπήκαν οι στέρεες βάσεις οργάνωσης και λειτουργίας του ΜΤΣ. Με τις προβλέψεις εκείνου του νόμου και την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού δια της Διευθύνσεως Οικονομικού (Ν.660/77 αρθ.25).

α. Στις συνεδριάσεις του παρίσταται ως εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής του Μ.Τ.Σ. χωρίς ψήφο.
β. Οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζονται και επί του ΔΣ/ΜΤΣ.
γ. Η ανώτατη διοίκησή του ασκείται από το ΔΣ και η εκτελεστική από τον Γενικό Διευθυντή.
δ. Η σύνθεση του Δ.Σ. φαίνεται στην εικόνα: