Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια TONER, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού και Γραφικής Ύλης

2018, Ιούνιος 18 - 11:25πμ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια TONER CPV: [30125110-5] Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού CPV: [30197643-5] και Γραφικής Ύλης CPV: [30192700-8] Συνολικού Προϋπολογισμού 285,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ανάγκες του ΕΚΟΕΜΣ.

PDF