Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού και Λοιπούς Συναφούς Υλικού