Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών ΜΤΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2018, Οκτώβριος 23 - 10:00πμ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5]-Γραφικής Ύλης CPV:[30192700-8] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

 DOC PDF