Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2014, Οκτώβριος 10 - 12:15μμ

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση του άρθρου 1 (υποπαραγρ. ΙΑ2) του Ν.4254/2014 και κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/3/25-6-14 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης που θα αφορά τη βιωσιμότητά του, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση στην αναλογιστική επιστήμη, τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   - Εμπειρία σε έργα αναλογιστικών μελετών Μετοχικών – Επικουρικών Ταμείων - Επαγγελματικών Ταμείων Ασφάλισης.

   - Επιστημονικό προσωπικό:
     Που κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (MSC) και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) σε συναφές αντικείμενο.
     Που είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος ή άλλης αναγνωρισμένης Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στις προσφορές τους τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τις παραπάνω προϋποθέσεις

5. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Περιουσίας/ΜΤΣ καθημερινά από 09:00 έως 13:00 στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Διεύθυνση Περιουσίας, Κολοκοτρώνη 13, 4ος Όροφος, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

6. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 13:00.

7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος, όπως θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΔΣ/ΜΤΣ.

8. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, καθώς και για την παραλαβή των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Περιουσίας (τηλ. 211 1048 219 – 211 1048 236 – 211 1048 237).
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014