Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ασφάλιση Ακινήτων του ΜΤΣ