Ημερομηνίες Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2015

2014, Δεκέμβριος 18 - 9:37πμ

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 8/2/28 Αυγ 14 Πρακτικό της, αποφάσισε τα παρακάτω:

α. Την μετάθεση του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ήτοι προκαταβολικά.

β. Την εφαρμογή του ως άνω τρόπου καταβολής από την οικονομική ενίσχυση του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015.

γ. Την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης του μηνός Ιανουαρίου, λόγω αλλαγής της οικονομικής χρήσης, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του εν λόγω μηνός, αντί την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως οι ημερομηνίες καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2015 έχουν ως κάτωθι:

  α. Ο μήνας Ιανουάριος 2015 στις 5 Ιαν 2015 ημέρα Δευτέρα.

  β. Ο μήνας Φεβρουάριος 2015 στις 29 Ιαν 2015 ημέρα Πέμπτη.

  γ . Ο μήνας Μάρτιος 2015 στις 26 Φεβ. 2015 ημέρα Πέμπτη.

  δ. Ο μήνας Απρίλιος 2015 στις 30 Μαρ 2015 ημέρα Δευτέρα.

  ε. Ο μήνας Μάϊος 2015 στις 29 Απρ 2015 ημέρα Τετάρτη.

  στ. Ο μήνας Ιούνιος 2015 στις 28 Μαϊ 2015 ημέρα Πέμπτη.

  ζ. Ο μήνας Ιούλιος 2015 στις 29 Ιουν 2015 ημέρα Δευτέρα.

  η. Ο μήνας Αύγουστος 2015 στις 30 Ιουλ 2015 ημέρα Πέμπτη.

  θ. Ο μήνας Σεπτέμβριος 2015 στις 28 Αυγ 2015 ημέρα Παρασκευή.

  ι. Ο μήνας Οκτώβριος 2015 στις 29 Σεπ 2015 ημέρα Τρίτη.

  ια. Ο μήνας Νοέμβριος 2015 στις 29 Οκτ 2015 ημέρα Πέμπτη.

  ιβ. Ο μήνας Δεκέμβριος 2015 στις 27 Νοε 2015 ημέρα Παρασκευή.

Εκ της Δνσεως