Επεξεργασία συμπληρωματικών ΦΔΜ περιόδου 01-07-2011-31-07-2012

2016, Οκτώβριος 21 - 10:54πμ

1.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 31-07-2012, κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.

2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλουν :

α. Αίτηση για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χορηγούμενου μερίσματος

β. Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ και

γ. Το Συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ).

3. Αποστολή στοιχείων προς:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Παροχών/Τμήμα Απονομής Μερισμάτων

Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

 Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης

Γενικός Δντής