Επανεξέταση αιτημάτων που αφορούν σε ανακλήσεις αιτήσεων για αναγνώριση ετών ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ

2014, Σεπτέμβριος 9 - 1:38πμ

Το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ' αριθμ. 16/9/31-7-2014 Πρακτικό του, αποφάσισε ομόφωνα, τη μη αποδοχή αιτημάτων μετόχων/μερισματούχων του ΜΤΣ που αφορούν στην ακύρωση ή μερική ανάκληση-τροποποίηση των νόμιμων Διοικητικών Πράξεων που εκδόθηκαν μετά από αίτήσή τους για αναγνώριση ετών υπηρεσίας ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, με ταυτόχρονη άτοκη επιστροφή των διενεργηθεισών για την αιτία αυτή κρατήσεων.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού