Ενημέρωση Οικονομικών Φορέων σχετικά με την Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: "Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας ΜΤΣ"

2021, Απρίλιος 16 - 10:34πμ

Ενημέρωση Οικονομικών Φορέων σχετικά με την Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού» με Κωδικό ΟΠΣ: 5075909, του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

1.         Σας ενημερώνουμε για την  προκήρυξη  Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού» με Κωδικό ΟΠΣ: 5075909, του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

2.         Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και στον διαδικτυακό τόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (https://www.ktpae.gr/diagwnismoi/διαγωνισμός-μετοχικό-ταμείο-στρατού/).

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΜΤΣ

Αντιστράτηγος ε.α. Α. Μυτιληνάκης

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο anakoinosi_proedroy_diagonismos_16042021.docx14.44 KB