Εκδίκαση της Αίτησης Αναίρεσης του ΜΤΣ κατά της Εταιρείας Διαχείρισης του Κεντρικού Μεγάρου PICAR ΑΕΕ, στον Άρειο Πάγο την 20η Απριλίου 2018

2018, Απρίλιος 18 - 12:56μμ

1.   Με το υπ΄αριθμ. 9/6/14-6-2017 πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ αποφασίσθηκε η εξάντληση όλων των ένδικων μέσων (Αναίρεση, Αίτηση Αναστολής με Προσωρινή Διαταγή), κατά της υπ’ αριθμ. 2376/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο). 

2.    Την  12-7-2017 κατατέθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου,  από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ΜΤΣ αίτηση αναίρεσης, καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσής της υπ’  αριθμ. 2376/2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδικάστηκε στις 6-10-2017 και η απόφαση ήταν απορριπτική.

3.     Η αίτηση της αναίρεσης θα εξετασθεί από τον Άρειο Πάγο την  Παρασκευή 20-04-2018.

                                                Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

                                                          Γενικός Διευθυντής