Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ.102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85)

2016, Σεπτέμβριος 21 - 11:57πμ
  1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
  2. Για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. Ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης ορίζεται η 01.07.2016.

Εκ της Δνσεως