Δικαιούχοι Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημ. Διαμιανόπουλου έτους 2013

2013, Δεκέμβριος 12 - 4:15μμ

MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΣ

ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι των Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου
Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013.

1. Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ.19/13/2-12-2013 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ οι δικαιούχοι του Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013, είναι οι παρακάτω:

Κληροδότημα Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου έτους 2013.

Δικαιούχοι υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες γέροντες, απόστρατοι Αξκοί ή Υπξκοί του Στρατού Ξηράς.

(1) Ναπολέων Αλεξίου

(2) Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

(3) Κωνσταντίνος Γκουρογιάννης

(4) Κωνσταντίνος Κοντίνης

(5) Ευάγγελος Μπακάρας

(6) Γεώργιος Παπανικολάου

(7) Δημήτριος Σταυρέας

(8) Ευάγγελος Τζαμάρας

(9) Νικόλαος Τοτονίδης

(10) Ιωάννης Τσέλκας

2. Τρόπος πληρωμής:

Η ειδοποίηση των δικαιούχων του Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δαμιανόπουλου θα γίνει με ατομικές επιστολές και η καταβολή των αναλογούντων ποσών με κατάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω της Eurobank, καθόσον τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος τηρούνται αποκλειστικά σ' αυτήν.

Εκ του ΜΤΣ