Δικαιούχοι Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», Οικονομικού Έτους 2015

2015, Νοέμβριος 23 - 10:11πμ

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2015, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

Βράβευση δέκα (10) αριστούχων μαθητών της Γ΄ τάξεως Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, για το σχολικό έτος 2013 - 2014,  με το ποσό των 131,40 € σε ένα έκαστο των επιλεγέντων εξ’ αυτών.

 α.      Μαλαματή Κανάτα του Γεωργίου.                      (19,8)

 β.      Νικολέτα – Μαρία Τάγκου του Δημητρίου.         (19,8)            

γ.      Αντώνιος Χατζηντούνας του Θωμά.                   (19,8)

δ.       Μιχαήλ Κάραλης του Σπυρίδωνα.                     (19,7)

ε.       Γεώργιος Πουλέντζας του Αθανασίου.              (19,7)

στ.      Παναγιώτα Σταμάτη του Λάμπρου.                  (19,7)

ζ.       Γεωργία Βακάκη του Νικολάου.                       (19,6)

η.      Ειρήνη Μιχαλακοπούλου του Πέτρου.               (19,6)

θ.      Κων/νος Παπαδόπουλος του Σεραφείμ.           (19,6) 

ι.       Τάκας Γεώργιος του Νικολάου.                         (19,5)

Ενίσχυση δέκα (10) τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, τα οποία έλαβαν το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εντός του έτους 2014, λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν κληρώσεως ενώπιον Συμβολαιογράφου, με το ποσό των 774,29 € σε ένα έκαστο των κληρωθέντων εξ’ αυτών.

 α.      Δανάη – Φλώρα Θεοδοσουλάκη του Γεωργίου.

 β.      Παναγιώτης Καρανικόλας του Πέτρου.

 γ.      Πολυχρόνης Μοσχίδης του Αθανασίου.

 δ.      Παύλος Ράπτης του Νικολάου.   

 ε.       Βάϊα Ντάκου του Χρήστου.

 στ.       Δήμητρα Ράπτη του Βασιλείου.

 ζ.       Αλέξανδρος – Ιωακείμ Καζίλας του Χρήστου.

 η.      Γιώργος Λάμπρου του Νικολάου.

 θ.      Χρυσούλα Πατεράκη του Ζαχαρία.

 ι.        Νικόλαος Μπάμπαλης του Γεωργίου.

Τρόπος πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη στην έγγραφη ενημέρωση των ανωτέρω δικαιούχων παροχής του  Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Φ.033/36/21325/Σ.3470/  

16-11-2015) και η καταβολή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών θα γίνει με κατάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου είναι κατατεθειμένα τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος.

Εκ του ΜΤΣ