Ανακοίνωση για Νέα Επιτόκια Εξόφλησης Οφειλών

2018, Νοέμβριος 2 - 2:24μμ

DOC  | PDF

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το υπ΄αριθμ. 19/8/13-9-18 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ, αποφάσισε τη διαμόρφωση του επιτοκίου που επιβάλλεται στις περιπτώσεις επιστροφής μερισμάτων από 6% σε 2,5% και σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής την επιβολή επιτοκίου ποσοστού 1,5%. Η παρούσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε αποφάσεις που θα προκύψουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και επιπλέον εφαρμόζεται και επί γεγενημένων οφειλών, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί.

Ομοίως, ο ΕΚΟΕΜΣ με τα υπ’αριθμ. 20/5/27-9-2018 και 22/7/30-10-2018 Πρακτικά της ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, αποφάσισε τη διαμόρφωση του επιτοκίου που επιβάλλεται στις περιπτώσεις έντοκης επιστροφής οικονομικής ενίσχυσης από 6% σε 2,5% και σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής σε 1,5%.

Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι και μερισματούχοι, με ανεξόφλητα (κατά την 13η Σεπτεμβρίου 2018) υπόλοιπα οφειλών, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής τους με το νέο επιτόκιο (1,5%), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης μέχρι και την 31/12/2018 στο ΜΤΣ, βάσει του υποδείγματος _1 και στον ΕΚΟΕΜΣ βάσει του υποδείγματος_2.

                                                Ο                                                         Ο

                                    Διευθυντής ΕΚΟΕΜΣ                      Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ

                       

                                Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου                   Αθανάσιος Δημητριάδης

                                                Ανχης(Ο)                                            Ταξίαρχος