Ανακοίνωση για Διαβούλευση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΜΤΣ

2019, Σεπτέμβριος 25 - 10:21πμ

Σας ενημερώνουμε ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, στο πλαίσιο υλοποίησης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια νέου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ). Για το σκοπό αυτό έχει θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του υπόψη Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ( http:www.eprocurement.gov.gr ) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Ο σχετικός κωδικός διαβούλευσης είναι 19DIAB000006188. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν επαρκώς τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Προσδοκούμε στη συμμετοχή σας, στη διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης, συνδράμοντας κατά αυτό τον τρόπο στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ταξίαρχος Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ