Ανακοίνωση Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) επί των Αιτημάτων Χορήγησης Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων σε Εφαρμογή του Ν.4575/2018