Ανακοίνωση Απόφασης Καταβολής ΒΟΕΑ έτους 2019

2019, Ιούνιος 14 - 8:38πμ

Το Μετοχικό Ταμείου Στρατού ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ Β’ 2198/7-6-2019 δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό της τιμής μεριδίου βάση της οποίας θα καταβληθεί το ΒΟΕΑ για το έτος 2019.