Ανακοινώσεις

Οκτώβριος 14, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ασφάλιση των ακινήτων και των μηχανημάτων του ΜΤΣ για το χρονικό διάστημα από 15-11-2016 έως 15-11-2017.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237.

...

Οκτώβριος 10, 2016

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. εντός του πλαισίου ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών με άμεσο σκοπό τόσο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της εν γένει λειτουργίας του, ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του, ότι ολοκληρώθηκε από το ΚΕ.Π.Υ.Ε.Σ η ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας υλοποιείται η, σε πραγματικό χρόνο, βεβαίωση και ανάλυση των δικαιωμάτων προς απόδοση. Αναλυτικότερα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής επιτυγχάνεται:

α.  Κεντρική, με μηχανογραφικά μέσα, εποπτεία και έλεγχος των υπόχρεων, ως προς την τήρηση των προθεσμιών απόδοσης των δικαιωμάτων.

β...

Σεπτέμβριος 29, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2016, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για την απρόσκοπτη εκταμίευση των ποσών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης...

Σεπτέμβριος 21, 2016
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.Για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. Ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης ορίζεται η 01.07.2016.

Εκ της Δνσεως