Ανακοινώσεις

Οκτώβριος 22, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 2014.

-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562, Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Οκτώβριος 17, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι με την ολοκλήρωση της απογραφής προέκυψαν τα εξής:

...

ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Οκτώβριος 16, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας του επιφάνειας 5.288,14 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για...

Οκτώβριος 10, 2014

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση του άρθρου 1 (υποπαραγρ. ΙΑ2) του Ν.4254/2014 και κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/3/25-6-14 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης που θα αφορά τη βιωσιμότητά του, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η παρούσα...