Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 19, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, λόγω αλλαγής χρήσης οικονομικού έτους.

Εκ της Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Δεκέμβριος 18, 2014

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 8/2/28 Αυγ 14 Πρακτικό της, αποφάσισε τα παρακάτω:

α. Την μετάθεση του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ήτοι προκαταβολικά.

β. Την εφαρμογή του ως άνω τρόπου καταβολής από την οικονομική ενίσχυση του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015.

γ. Την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης του μηνός Ιανουαρίου, λόγω αλλαγής...

Δεκέμβριος 15, 2014

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2014, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

-  Βράβευση δέκα (10) αριστούχων Μαθητών Γ΄ τάξεως Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, της εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013, με το ποσό των 207,16 € σε ένα έκαστο των επιλεγέντων εξ αυτών.

Χρυσούλα Βακάκη του Νικολάου (19,7)

Ηλίας Κυριαζόπουλος του Θεοδώρου (19,7)

Ειρήνη Σαμαρά του Χρήστου (19,6)

Ανδρέας Σέμπρος του Χρήστου (19,6)

...
Δεκέμβριος 10, 2014

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο    Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  Σ

“Για το Πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της “ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”

προς τους Μετοχομερισματούχους του Μ.Τ.Σ.”

 

          1.     Στην Αθήνα σήμερα στις 14-11-2014, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το υπ, αριθμ 23/04/06-11-14 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ και...

Νοέμβριος 25, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας του επιφάνειας 5.288,14 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για...

Νοέμβριος 10, 2014

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το ΜΤΣ, όσοι αποκαθίστανται διοικητικώς και δεν επανέρχονται πράγματι στην ενέργεια, δεν δικαιούνται αύξηση στο μέρισμά τους και υποχρεούνται να επιστρέψουν τα μερίσματα που τους καταβλήθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα της διοικητικής αποκατάστασής τους, εντόκως (ποσοστό 6%). Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας τα ακόλουθα:

        Τη διάταξη του άρθρου 20 (παράγραφος 2) του Ν. 1545/1985 από την οποία προβλέπεται ότι: «Όσοι αποκαθίστανται διοικητικώς καθ' οιονδήποτε τρόπο δεν δικαιούνται συμπληρωματικού μερίσματος ή εφάπαξ...

Νοέμβριος 04, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Οκτώβριο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 28 Νοεμβρίου 2014.

-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562, Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Οκτώβριος 30, 2014

Μετά από έγκριση του κ. ΥΦΕΘΑ έγινε ανάρτηση της κοινής ενημέρωσης - παρουσίασης, που συντάχθηκε από τη Μόνιμη Διακλαδική Επιτροπή, η οποία καλύπτει την απαιτούμενη γνώση που πρέπει να έχουν οι μέτοχοι και μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων, των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης. Η ενημέρωση είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ μέσω της διαδρομής ΓΕΝΙΚΑ → ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ.

Οκτώβριος 22, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 2014.

-Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562, Αθήνα

(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Οκτώβριος 17, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι με την ολοκλήρωση της απογραφής προέκυψαν τα εξής:

...

ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Οκτώβριος 16, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας του επιφάνειας 5.288,14 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για...

Οκτώβριος 10, 2014

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση του άρθρου 1 (υποπαραγρ. ΙΑ2) του Ν.4254/2014 και κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/3/25-6-14 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης που θα αφορά τη βιωσιμότητά του, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η παρούσα...

Οκτώβριος 10, 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ)

Προκήρυξη υπ' Αριθ. 1 4/14

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο

«Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και...

Σεπτέμβριος 29, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του οικοπέδου ιδιοκτησίας του επιφάνειας 168 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ραγκαβά» στην Πλάκα επί των οδών Μνησικλέους και Πρυτανείου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται...

Σεπτέμβριος 17, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Αύγουστο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 8 Οκτωβρίου 2014.

- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
T.K. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Σεπτέμβριος 10, 2014

Με αφορμή δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι, η τροποποίηση του Ν.4146/2013 που συμπεριλήφθηκε στο Νομοσχέδιο "Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" και αφορά στην δημιουργία αποθεματικού στο ΜΤΣ, μόνο θετική επίδραση μπορεί να έχει στην διαμόρφωση του μερίσματος για τα επόμενα έτη.

          Συγκεκριμένα, με την παραπάνω τροπολογία, το αποθεματικό για τα έτη 2012 - 2016 καθορίστηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €) σταθερά για κάθε...

Σεπτέμβριος 09, 2014

Το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ' αριθμ. 16/9/31-7-2014 Πρακτικό του, αποφάσισε ομόφωνα, τη μη αποδοχή αιτημάτων μετόχων/μερισματούχων του ΜΤΣ που αφορούν στην ακύρωση ή μερική ανάκληση-τροποποίηση των νόμιμων Διοικητικών Πράξεων που εκδόθηκαν μετά από αίτήσή τους για αναγνώριση ετών υπηρεσίας ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, με ταυτόχρονη άτοκη επιστροφή των διενεργηθεισών για την αιτία αυτή κρατήσεων.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σεπτέμβριος 05, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του ότι στο Νομοσχέδιο «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την 4η Σεπτεμβρίου 2014 συμπεριλήφθηκαν και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις του Ν.4146/2013 (άρθρο 77, παρ. 1) που αφορά στην δημιουργία αποθεματικού στο ΜΤΣ και του Ν.4058/2012 (άρθρο 20, παρ. 7) που αφορά στην αποπληρωμή της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο.

           Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του Ν.4146/2013 επανακαθορίστηκε το ποσό που το Ταμείο υποχρεούται να...

Αύγουστος 21, 2014

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους ότι το μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα υπολογιστεί με τιμή μεριδίου 4,9865 €, μειωμένης κατά 4,10% από την ισχύουσα τιμή μεριδίου μέχρι και τον Αύγουστο 2014, που ήταν 5,1999 €.

2. Με το μέρισμα μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα παρακρατηθούν αναδρομικά και οι διαφορές των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 με αντίστοιχη μείωση για κάθε μήνα 4,10%. Η συνολική μείωση του καταλογιστέου μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2014 με την αντίστοιχη του καταλογιστέου μερίσματος μηνός...

Αύγουστος 13, 2014

1.  Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. και έχοντας πάντα ως βασική επιδίωξη τη διασφάλιση, τόσο της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου, όσο και των συμφερόντων των σημερινών και μελλοντικών δικαιούχων του, αποφασίστηκε:

        α.   Ο καθορισμός, από 1-7-2014, της τιμής μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. από 6,1155 € σε 5,1982 € (ποσοστό μείωσης 15%).
        β.   Η έγκριση της ήδη καταβληθείσας οικονομικής ενίσχυσης του Α΄ εξαμήνου 2014...