Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 27, 2013

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην καταβολή του μερίσματος μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., η πληρωμή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί την 3 Ιαν 2014.

Εκ του Μ.Τ.Σ.

Δεκέμβριος 27, 2013

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην καταβολή του μερίσματος μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., η πληρωμή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί την 3 Ιαν 2014.

Εκ του Μ.Τ.Σ.

Δεκέμβριος 27, 2013

Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.) ανακοινώνει στους μερισματούχους του, ότι η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
μηνός Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2014.

Εκ της Δνσεως

Δεκέμβριος 27, 2013

Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.) ανακοινώνει στους μερισματούχους του, ότι η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
μηνός Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2014.

Εκ της Δνσεως

Δεκέμβριος 24, 2013

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του τα παρακάτω:

α. Η καταβολή του μερίσματος μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκ 2013, όπως ήταν προγραμματισμένο.

β. Η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιαν 2014 (προκαταβολικά).

γ. Από τούδε και στο εξής η μηνιαία καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται προκαταβολικά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Εκ του Μ.Τ.Σ.

Δεκέμβριος 24, 2013

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του τα παρακάτω:

α. Η καταβολή του μερίσματος μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκ 2013, όπως ήταν προγραμματισμένο.

β. Η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιαν 2014 (προκαταβολικά).

γ. Από τούδε και στο εξής η μηνιαία καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται προκαταβολικά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Εκ του Μ.Τ.Σ.

Δεκέμβριος 12, 2013

MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΣ

ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι των Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου
Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013.

1. Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ.19/13/2-12-2013 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ οι δικαιούχοι του Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013, είναι οι παρακάτω:

Κληροδότημα Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου έτους 2013.

Δικαιούχοι υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες γέροντες, απόστρατοι Αξκοί ή Υπξκοί του Στρατού Ξηράς.

(1) Ναπολέων Αλεξίου

(2) Κωνσταντίνος...

Δεκέμβριος 12, 2013

MΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΣ

ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι των Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου
Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013.

1. Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ.19/13/2-12-2013 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ οι δικαιούχοι του Κληροδοτήματος Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου, για το έτος 2013, είναι οι παρακάτω:

Κληροδότημα Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανόπουλου έτους 2013.

Δικαιούχοι υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες γέροντες, απόστρατοι Αξκοί ή Υπξκοί του Στρατού Ξηράς.

(1) Ναπολέων Αλεξίου

(2) Κωνσταντίνος...

Νοέμβριος 29, 2013

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι η καταγραφή της φυσικής παρουσίας παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31/12/2013.

Οκτώβριος 26, 2013

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων μερισματούχων του, οι οποίες έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτησή τους για την παροχή του Βοηθήματος Θανάτου από το μήνα Ιανουάριο έως και το μήνα Ιούνιο του έτους 2013, ότι πρέπει να προβούν άμεσα στον έλεγχο του ατομικού τους λογαριασμού (Γενική ή Αγροτική Τράπεζα-σημερινή ΠΕΙΡΑΙΩΣ), τον οποίο έχουν αποστείλει στο ΜΤΣ για την παροχή του Βοηθήματος Θανάτου, προκειμένου να ενεργοποιήσουν αυτόν εάν είναι ανενεργός και σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή λογαριασμού, χωρίς καμία καθυστέρηση, να αποστείλουν...

Οκτώβριος 22, 2013

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτησή τους από το μήνα Ιούλιο έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο Ταμείο Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2013.

- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση:
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Σεπτέμβριος 24, 2013

Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΜΤΣ έναντι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για μη δημιουργία ελλειμμάτων, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης υλοποίησης πενταετούς προγράμματος εξυγίανσης, ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τη νομοθεσία του, η αρμόδια Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενέκρινε:
- Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ' αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του, για μείωση της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό 9%).

- Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2013, μείωσης του μερίσματος...