Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 16, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη", για το οικονομικό έτος 2018.

DOC  |  PDF

Νοέμβριος 13, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής των, ανακοινώνει τα εξής :

Τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι την 26-11-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι την 13-12-2018.

...

Νοέμβριος 02, 2018

DOC  | PDF

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το υπ΄αριθμ. 19/8/13-9-18 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ, αποφάσισε τη διαμόρφωση του επιτοκίου που επιβάλλεται στις περιπτώσεις επιστροφής μερισμάτων από 6% σε 2,5% και σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής την επιβολή επιτοκίου ποσοστού 1,5%. Η παρούσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε αποφάσεις...

Οκτώβριος 23, 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5]-Γραφικής Ύλης CPV:[30192700-8] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

 DOC PDF

Αύγουστος 29, 2018

DOC  |  PDF

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για όσους υπέβαλαν αίτηση...

Ιούλιος 27, 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τριών Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συνολικού Προϋπολογισμού 1.200,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967,74 €).

CPV: [30213300-8] " Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές"  PDF

Ιούνιος 18, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια TONER CPV: [30125110-5] Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού CPV: [30197643-5] και Γραφικής Ύλης CPV: [30192700-8] Συνολικού Προϋπολογισμού 285,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ανάγκες του ΕΚΟΕΜΣ.

PDF

Ιούνιος 18, 2018

Για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος, επιφανείας 128 τ.μ., στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13,  Αθήνα.

DOC | PDF

Ιούνιος 18, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος  επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού  Κολοκοτρώνη 13.

DOC | PDF

Απρίλιος 26, 2018

Καταβολή μερίσματος Μαϊου στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Απρίλιος 26, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους και τους συνταξιούχους του, ότι είναι διαθέσιμη η υπηρεσία λήψης των ετήσιων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση του οικονομικού έτους 2017.

Η διαδικασία λήψης των ετήσιων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, υλοποιείται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ΜΤΣ (http:\\army.mts.gr). Συγκεκριμένα στην αρχική σελίδα υφίσταται η επιλογή «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Βεβαιώσεων Μ.Τ.Σ». Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο μεταφέρονται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ. Ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης δύνανται εναλλακτικά να...

Απρίλιος 18, 2018

1.   Με το υπ΄αριθμ. 9/6/14-6-2017 πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ αποφασίσθηκε η εξάντληση όλων των ένδικων μέσων (Αναίρεση, Αίτηση Αναστολής με Προσωρινή Διαταγή), κατά της υπ’ αριθμ. 2376/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 7ο). 

2.    Την  12-7-2017 κατατέθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου,  από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ΜΤΣ αίτηση αναίρεσης, καθώς και αίτηση αναστολής εκτέλεσής της υπ’  αριθμ. 2376/2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδικάστηκε στις 6-10-2017 και η απόφαση ήταν απορριπτική.

3.     Η αίτηση της αναίρεσης θα εξετασθεί από τον Άρειο Πάγο την  ...

Μάρτιος 30, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ανακοινώνει τα εξής : 

         α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Δεκέμβριο  του έτους 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το  αργότερο  μέχρι 24-04-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 28-04-2018. 

         β. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να...