Εκτέλεση Μηνιαίου ΠΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Στη σελίδα αυτή διατηρείται αρχείο με τις καταστάσεις που απεικονίζουν τη μηνιαία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΜΤΣ.

Μηνιαία Ανάρτηση Προϋπολογισμών Έτους 2021

Μηνιαία Ανάρτηση Προϋπολογισμών Έτους 2020

Μηνιαία Ανάρτηση Προϋπολογισμών Έτους 2019

Μηνιαία Ανάρτηση Προϋπολογισμών Έτους 2018

Μηνιαία Ανάρτηση Προϋπολογισμών Έτους 2017

Μηνιαία Ανάρτηση Προϋπολογισμών Έτους 2016