Ανακοινώσεις

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15/1/17-7-2014 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ, ενδιαφέρεται για την ανάθεση του έργου της λογιστικής του υποστήριξης, κατόπιν συγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών, σε αναγνωρισμένη Λογιστική Εταιρεία.

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 12 μήνες, με δικαίωμα παράτασης 12 επιπλέον μηνών.

...
Φεβρουάριος 2015

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μετόχων – μερισματούχων του ΕΚΟΕΜΣ, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γνώστες της τρέχουσας κατάστασης, με μια σύντομη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Κλάδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2014, και να σας αναλύσουμε την από 1 Μαρτίου τρέχοντος έτους διαμόρφωση της τιμής μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης.

Με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/9/803074/Σ.687/4 Φεβ 15 (ΑΔΑ:7Π6Ε6-ΤΔΥ) Απόφαση τoυ κ. Α/ΓΕΣ, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση της τιμής μεριδίου, από 1/3/15 στο ύψος των 4,9383 €, ήτοι...

Φεβρουάριος 2015

Στην Αθήνα σήμερα στις 06/02/2015 ημέρα Παρασκευή, η Επιτροπή που συνεστήθη σύμφωνα με το με αριθμό 24/2/20-11-2014 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ και αποτελείται από τους :
Ταξχο Νικόλαο Τσελεκίδη, Γενικό Δντή ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
Αντγο ε.α Αλέξιο Αδαμόπουλο, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ, ως μέλος
Υπτγο ε.α. Απόστολο Παπαδόπουλο Εκπρόσωπο ΕΑΑΣ ως μέλος.
Γεώργιο Παπαϊωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της «PICAR AEE», ως μέλος.
Κωνσταντίνο Χρυσικό, Γενικό Δντή Συμβουλευτικών Yπηρεσιών της Πειραιώς Real Estate Α.Ε., ως μέλος.
Τατιάνα Τούντα, Βοηθό Γενικό...

Φεβρουάριος 2015

 Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε από το έτος 2014 με την ηλεκτρονική διάθεση των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση και εντός του γενικότερου σχεδιασμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των μηνιαίων αναλυτικών φύλλων οικονομικής ενίσχυσης, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ) και φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

  Οι...

Φεβρουάριος 2015