Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Αναβάθμιση Ιστοτόπου ΜΤΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, στα πλαίσια σχετικής αναβάθμισης, η παρούσα έκδοση του ιστοτόπου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά στην πληρότητα των αναρτηθέντων στοιχείων, ανακοινώσεων και Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες θα αποκατασταθούν και επικαιροποιηθούν εν ευθέτω χρόνω, από το αρμόδιο προσωπικό του Ταμείου.
2. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι το πέρας της προαναφερθείσας διαδικασίας, επικαιροποίησης των αναρτημένων στοιχείων του Ιστοτόπου, θα ας κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Αθήνα, 06 Ιουν 2022
-Ο-
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξχος Αντώνογλου Δημήτριος